یک هنرمندساعت سازفردوسی توانسته باقطعات دورریزساعت مچی هنرخودرابه شکل موتوردراندازه25*10سانت به معرض دیدعلاقه مندان بگذاردایشان باسابقه طولانی دراین حرفه مشغول به کارهستند که علاوه براین به ساخت برخی لوازم ووسایل موردعلاقه دیگرهم پرداخته است.

موتورهایی که درذیل این متن می بینیدنمونه کارهای وی است:


باذکر شماره عکس هرموتوساعتی موردنظرتان ساخته وتحویل میشود:(نحوه خرید به قسمت بالای لوگوبرویدتوضیحات داده شده است)

موتورساعتی درست شده باقطعات دورریزساعت مچی هرکدام200000تومان

باکلیک روی هرعکس میتوانیددراندازه بزرگ واضح ترببینید.

عکس شماره1

عکس شماره2

عکس شماره3

عکس شماره4