بدون مراجعه سفارش دهیدوازقسمت طرح آماده دریافت تحویل بگیرید.

 

پذیرش طراحی

 

مبنای ما برای تطبیق پرداخت هزینه و سفارش ارسال شده فقط مشخصات فرستاده شده توسط شما می باشد.(مشخصات کامل باشد)


 


همین حالاسفارش دهید
هرطرحی که بخواهید

مامی توانیم


شماره کارت بانک کشاورزی: 1293-9580-7010-6037 

 

 


ابتدا فایل رادانلودکرده و پس ازتاییدطرح خودباپیام ازطریق کلیک برروی دکمه همین الان سفارش دهید.

(مشخصات کامل باشد)

قبل ازسفارش کاربرای طراحی مبلغ300000ریال بعنوان بیعانه یاوجه اولیه بایدپرداخت شودمابقی بعدازتاییدکارطراحی شده گرفته خواهدشد.


و یاشماره تلفن05632720122 نسبت به مراحل بعدی وادامه سفارش اقدام نمایید.


طریقه دریافت سفارش داده شده:بعدازواریزی هزینه کارانجام شده می توانیدازهمین قسمت سفارش خودراتحویل بگیرید.باتشکرازشما

درقسمت توضیحات حتما بفرماییدواریزی شمامربوط به چه می باشد؟

شماره کارت بانک کشاورزی: 1293-9580-7010-6037